دونگاهی که کردمت همه عمر        

   نرود، تا قیامت ازیادم                
   
 نگه اولین، که دل بردی          
         
   نگه آخرین، که جان دادم     
/ 0 نظر / 7 بازدید