دلم برايش تنگ است ...

دلم براي كسي تنگ است كه ‍‍؛

 
آفتاب ِ صداقت را به ميهماني ِ گلهاي باغ مي آورد وگيسوان بلندش را به
 
 
بادها ميداد ودستهاي سپيدش رابه آب  مي بخشيد ...
 
 
دلم براي كسي تنگ است كه ؛
 
 
همچو كودك ِ معصومي دلش براي دلم مي سوخت و مهرباني را نثارمن
 
 
ميكــــرد ...
 
 
دلم براي كسي تنگ است كه ؛
 
 
تا شمال ترين ِشمال ودر جنوب ترين جنوب ، هميشه .. در همه جا ... با
 
 
من بود .....
 
 
كسي كه   بود با من و  بي من ماند ...
 
 
كسي كه ....   آه  ...
 
                

     دگر كافيست  ...
/ 0 نظر / 6 بازدید