يک نفر...يک جايي...

يک نفر...

يک جايي...

تمام رؤيايش لبخند توست وزماني که به تو فکر ميکنه احساس

ميکنه که زندگي واقعا با ارزشه

پس هر گاه احساس تنهايي کردي اين حقيقت رو به خاطر

داشته باش.

يک نفر ...

يک جاي...

در حال فکر کردن به توست.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید