نگاه

آبي ست نگاه او

آبي ست

گويا آسمان را در چشمها يش ريخته اند

وقتي كه دست هاي مرا در دست مي گيرد

گردش خون را در سر انگشتانش احساس مي كنم

نبضش چنان به سرعت مي زند

!!!گويي قلب خرگوشي را در سينه اش پيوند كرده اند

/ 0 نظر / 2 بازدید