همیشه منتظریم...
 
ما به فصلی دلخوش کرده بودیم
 
به فصلی که می آید
 
تا رنگ زمانه ایی دیگرشود
 
به امتداد فاصله ها کاری نداشتیم
 
به گلدانهای خالی نگاه نمی کردیم
 
به خورشید دلخوش بودیم
 
وغروب را از یاد برده بودیم.
 
هیچ کس در دلش عشق گذشته ایی
 
را نمی پروراند
 
هیچ کس به نبودن اعتنایی نداشت
 
همه به ستاره های دنباله دار
 
لبخند می زدیم
 
وچه شاد بودیم از این همه فراموشی.
 
...
 
چه بیهوده فکری که ندانستیم
 
همه چیز به سادگی تمام خواهد شد
 
و هیچ چیز برای ماندن نمی ماند
 
...
 
ما را چه می شود
 
مایی که همیشه به آسمان نگاه کردیم
 
آسمانی که ستاره ی دنباله داری
 
در آن نمی ماند
 
و چه تلخ خو کرده ایم
 
به انتظار عبثی که نشسته در دل ما
 
همیشه منتظریم و کسی نمی آید
 
به عشق زذده ایم و کسی نمی ماند.
/ 0 نظر / 6 بازدید