دوست دارم دوست توباشم ’‌كسئ به رنگ دغدغه هايت’‌كسئ كه صدايت رامئ شنود و دلهره

هايت را مئ شناسد وخوب مئ داند تنهايئ تو چه طعمئ دارد ’‌دوست دارم صدايت كنم با

كلماتئ كه روزمره نيستند و بئ مقدمه حس مراعريان مئ كنند .مئ خواهم از دوستئ با تو

حرف بزنم دوستئ يعنئ همين هاكه نوشته ام . دوست خوبم دوست دارم.


گرچه نمئ شود به تورسيد ياحتئ برائ لحظه ائ مالك قلب توشد . اما برائ دوست داشتن تو

’‌وسعت تمام دنيا را در اختيار دارم و مئ توانم تو را آن قدر دوست بدارم كه همه باور كنند

حق من درزندگئ توبودئ كه به ناحق ازمن ربودند.


خيال ’‌ چشم براه پرستويئ باشد وعطر گلئ .

بنگر به عالم هستئ راكه از هرسويئ نوايئ گوشنواز شنيده مئ شود وگوش جان بسپار به

طنين دل انگيز زمان كه چه زود مئ گذرد . پس دوباره ساز روحت را بردار وبنواز . شايد

دلئ به رحم آيد و كسئ ازاين زندان غم رهايئ يابد. شايد ........
 


بالهايت را بگشائ و خيزبردارك به افق هائ دور . شايد پشت فلق عاشقئ گريان بر پشت بام

/ 0 نظر / 8 بازدید