عشق ويوونگي

پول يا عشق ؟؟

زمانهای قديم وقتی هنوز راه بشر به زمين باز نشده بود فضيلتها و تباهی ها دور هم جمع شده بودند

.

ذکاوت

گفت :بياييد بازی کنيمٍ ،مثل قايم باشک!

ديوانگی

فرياد زد:آره قبوله ، من چشم ميزارم!

چون کسی نمی خواست دنبال ديوانگی بگردد همه قبول کردند

.

ديوانگی چشم هايش رابست و شروع به شمردن کرد:يک..... دو.....سه

!

همه به دنبال جايی بودند تا قايم بشوند

.

نظافت

خودش را به شاخ ماه آويزان کرد.

خيانت

داخل انبوهی از زباله ها مخفی کرد.

اصالت

به ميان ابرها رفت و

هوس

به مرکززمين به راه افتاد

دروغ

که می گفت به اعماق کوير خواهد رفت ، به اعماق دريا رفت!

طعم

داخل يک سيب سرخ قرار گرفت.

حسادت

هم رفت داخل يک چاه عميق .

آرام آرام همه قايم شده بودند و

ديوانگی

همچنان می شمرد:هفتادوسه،...... هفتادو چهار....!

اما

عشق هنوز معطل بود و نمی دانست به کجا برود.

تعجبی هم ندارد قايم کردن عشق خيلی سخت است

.

ديوانگی

داشت به عدد100 نزديک می شدکه عشق رفت

وسط يک دسته گل رز و آرام نشست

.

ديوانگی

فرياد زد، دارم ميام، دارم ميام....

همان اول کار

تنبلی را ديد. تنبلی اصلا تلاش نکرده بود تا قايم شود!

بعدهم

نظافت را يافت و خلاصه نوبت به ديگران رسيد اما از عشق خبری نبود.

ديوانگی

ديگر خسته شده بودکه حسادت حسوديش گرفت و آرام در گوش او گفت :عشق در آن سوی گل رز مخفی شده است.

ديوانگی

با هيجان زيادی يک شاخه گل از درخت کند و آنرا با قدرت تمام داخل گلهای رز فرو کرد.

صدای ناله ای بلند شد

.

عشق

از داخل شاخه ها بيرون آمد، دستها يش را جلوی صورتش گرفته بود و از بين انگشتانش خون می ريخت.

شاخه ی درخت چشمان

عشق را کور کرده بود.

ديوانگی

که خيلی ترسيده بود با شرمندگی گفت:

حالا من چکار کنم؟ چگونه ميتونم جبران کنم؟

عشق

جواب داد: مهم نيست دوست من، تو ديگه نميتونی کاری بکنی ، فقط ازت خواهش می کنم از اين به بعد يارمن باش.

همه جا همراهم باش تا راه را گم نکنم

.

واز همان روز تا هميشه

عشق و ديوانگی همراه يکديگر به احساس تمام آدم های عاشق سرک می کشند.

                                                                                      taraneha

/ 0 نظر / 6 بازدید