گفتی که مرا دوست نداری گله ای نيست
 
بين منو عشق تو فاصله ای نيست
 
گفتم که کمی صبر کن و گوش به من ده
 
گفتی که بايد بروم حوصله ای نيست
 
گفتی کمی فکر خودم باشم و آنوقت
 
جز عشق تو در خاطر من شعله ای نيست
 
رفتی تو خدا پشت و پناهت
 
بگذار بسوزد دل من مسئله ای نيست02.gif
 
/ 0 نظر / 11 بازدید