از کجا معلوم که مرا دوست داری؟

http://www.arian.net/Goddess/FOR_MY.jpg

 

 

از چشمهايت كه اشك آلود است از سر عاشقی

از نگاهت كه مهربان است از سرعاشقی

از دستهايت كه مرا بهانه می گيرد

از لب هايت كه مرا زمزمه می كند

ازدلی كه برائ من می تپد

از روزگاری كه به يادم سپری می كنی

هيچ كدام دليل نمی شود

(متن از ترانه ها)

/ 0 نظر / 4 بازدید