سنگ پرست

هيچ حرف دگری نيست که با تو بزنم

تو نمی فهمی اندوه مرا

چه بگويم به تو ای رفته زدست

شده ام از مستی چشمان تو مست

شده ام سنگ پرست11.gif

مرگ بر آنکه دلش را به دل سنگ تو بست

تو نمی فهمی اندوه مرا

 

/ 0 نظر / 3 بازدید