صداي بارون که مي ياد غم تو چشم در مي زنه

اشک مي شه يواش يواش به گونه هام سر مي زنه

قلبمو انگار يه نفر زير پاهاش له کرد و رفت

تقصير نداشت بيچاره اون شايد منو نديد و رفت

/ 0 نظر / 2 بازدید