می خواهم عروسک وار زندگی کنم تا اگر سرم به سنگ
 
خورد نشکشند تا اگر دلم را کسی شکست چیزی
 
احساس نکنم تا اگر به مشکلات زندگی برخوردم بی پروا
 
به آغوش صاحبم که دخترک کوچکی بیش نیست پناه
 
آورم . اما نه ..... چه خوب است که همین انسان خاکی
 
باشم اما سنگ به سرم نخورد کسی دلم را نشکشند و
 
مشکلات مرا از پای درنیاورد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید