سلام .....................10.gif

ديگه خسته شدم با اينکه ۱ هفته ديگه امتحانام شروع ميشه نمی دونم چرا حسش

نمی ياد من بشينم پای کتابا و به قولی آدم خوبی بشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟05.gif

اين مامانمم گير داده اساسی؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!02.gif

بابا خب وقتی من حوصله ندارم درس بخونم چرا گير ميدی آخه  .12.gif

اون موقع دانشگاه نمی رفتيم خداييش راحت بوديمااااااااااااااااااااااااااااااا26.gif

منم که تازگيا مرگ خوابم گرفته؟ نميدونم اما جون تو ...توی اين خواب چی هست که

بعضی وقتا دوست دارم همه چيمو بدم اما بخوابم؟؟؟هی  يادش بخير ترم

پيش .........

/ 0 نظر / 6 بازدید