نه , میدانم راه گریزی نیست
 
از این روزهای سرد وبی خورشید
 
رفتن آرزوی من است
 
اما هنوز مانده ام
 
زیبایی بهار مال شما
 
من در پایانی تلخ فرورفته ام
 
مرگ کجاست
 
ساختن دشوار است در این روزگار
  
  حتی برای من که همواره سوخته ام

 

/ 0 نظر / 8 بازدید