تفاوت عاشق بودن و کسي را دوست داشتن

۱- هنگام ديدن كسي كه عاشق او هستيد تپش قلب

شما زياد شده و هيجان زده خواهيد شد اما هنگامي كه

كسي را مي بينيد كه آنرا دوست دارد احساس سرور و

خوشحالي مي كنيد

2- هنگاميك ه عاشق هستيد زمستان در نظر شما بهار

است وليكن وقتي كسي را دوست داري زمستان فقط

فصلي زيبا (زمستاني زيبا) است.

3- وقتي به كسي كه عاشقش هستيد نگاه مي كنيد

خجالت مي كشيد وليكن هنگامي كه به كسي كه

دوستش مي داريد نگاه كنيد لبخند خواهيد زد.

4- وقتي در كنار معشوقه خود هستيد نمي توانيد هر

آنچه در ذهن داريد بيان كنيد اما در مورد كسي كه

دوستش داريد شما توانائي آنرا داريد.

۵ـ در مواجه شدن با كسي كه عاشقش هستيد خجالت

مي كشيد و يا حتي دست و پاي خود را گم مي كنيد اما

در مورد فردي كه دوستش داريد راحت تر بوده و توانائي

ابراز وجود خواهيد داشت.

6- شما نمي توانيد به چشمان كسي كه عاشقش

هستيد مستقيم و طولاني نگاه كنيد (زل بزنيد) اما مي

توانيد در حالي كه لبخندي بر لب داريد مدتها به چشمان

فردي كه دوستش داريد نگاه كنيد.

7- وقتي معشوقه شما گريه مي كند شما نيز گريه

خواهيد كردو اما در مورد كسي كه دوستش داريد سعي

بر آرام كردن او مي كنيد.

8- احساس عاشق بودن و درك آن از طريق نگاه (ديدن)

است اما در درك دوست داشتن بيشتر از طريق شنوائي

است (از طريق ابراز علاقه به صورت كلامي)

9- شما مي توانيد يك رابطه دوستي را پايان دهيد اما

هرگز نمي توانيد چشمان خود را بر احساس عاشق

بودن ببنديد چرا كه حتي اگر اين كار را هم بكنيد عشق

همچنان قطره اي در قلب شما و براي هميشه باقي

خواهد ماند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید