در يک روز بارانی با تو آشنا شدم؛

رفتيم، گفتيم، خنديديم ، چقدر خوش بوديم

خيس شديم!

و هنوز باران ميباريد که از هم گذشتيم؛ تو به سوئی

رفتی و من به ديگر سو

خيس شديم!

..... و حالا وقتی باران می بارد نمی دانم بخندم يا

گريه کنم؟ زيرِ باران کدام خاطره را نگاه دارم و کدام را

بشويم

/ 0 نظر / 10 بازدید