ساده دل

گفتم اي ساده دل ساده فراموشش كن

تا كجا چشم بدين جاده فراموشش كن

دست بردار از او خاطره بازي كافي است

فرض كن گل نفرستاده فراموشش كن

مردمان نگهش قله نشينند هنوز

دل كه در دره نيافتاده فراموشش كن

گفتم اين تكه غزل را بفرستم نزدش

دل ولي گفت نشو ساده فراموشش كن

به شما بر نخورد پاي غزل بود و شكست

اتفاقي است كه افتاده فراموشش كن

 

**************************

كنم هر شب دعا كر رود بيرون زدل مهرش

ولي آهسته مي گويم الهي بي اثر باشد

*************************

 

/ 0 نظر / 4 بازدید